Kontakt Do pobrania
Compliance

Compliance

Kontakt

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ Z PRZEPISAMI FIRMY WITZENMANN

Firma Witzenmann przywiązuje dużą wagę do przestrzegania przepisów prawnych mających zastosowanie do Grupy Witzenmann na całym świecie, wewnętrznych wytycznych firmy oraz podstawowych zasad etycznych i standardów międzynarodowych. Zgodność z przepisami jest integralną częścią kultury korporacyjnej i działalności biznesowej firmy Witzenmann, a także jest zakotwiczona w misji firmy Witzenmann poprzez filary „Wartości” i „Wytyczne”.

Firma Witzenmann stworzyła System Zarządzania Zgodnością (CMS), który promuje zgodne z zasadami, uczciwe i etyczne zachowanie ze strony firmy Witzenmann i jej partnerów biznesowych oraz wspiera pracowników w radzeniu sobie z ryzykiem związanym ze zgodnością z przepisami. System CMS ma na celu zapobieganie szkodom dla firmy Witzenmann i jej pracowników, przyczynianie się do tworzenia reputacji firmy Witzenmann oraz zwiększanie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji pracowników.

System CMS firmy Witzenmann obejmuje działalność całej Grupy Witzenmann, w tym jej spółek zależnych.

Poniżej przedstawiamy sposób działania i najważniejsze elementy systemu CMS firmy Witzenmann.

1. ZASADA DZIAŁANIA

System CMS postępuje zgodnie z ciągłym procesem, aby zapewnić osiągnięcie celów zgodności, który zasadniczo obejmuje trzy elementy składowe, które wzajemnie się uzupełniają: Zapobieganie, Wykrywanie i Działanie. W szczególności podjęte zostaną następujące środki:

Compliance ImageText 749x569

Zapobieganie

 • Kodeks postępowania dla pracowników i/lub partnerów biznesowych firmy Witzenmann
 • Wytyczne i wskazówki dotyczące konkretnych tematów
 • Przydział ról, obowiązków i procesów
 • Kontrola partnerów biznesowych
 • Szkolenia, programy e-learningowe i warsztaty
 • Komunikacja i zainteresowanie ze strony najwyższego/średniego szczebla
 • Doradztwo
 • Sieć zgodności dla całej grupy

Rozpoznawanie

 • Kultura zgłaszania i system informowania o nieprawidłowościach
 • Regularne analizy ryzyka w Grupie i spółkach zależnych
 • Rewizje

Działania

 • Katalogi środków / sankcje
 • Zarządzanie informacjami
 • Analiza luk i usprawnianie procesów
 • Kontrole

2. ISTOTNE ELEMENTY

System Zarządzania Zgodnością firmy Witzenmann jest zorientowany na krajowe i międzynarodowe standardy oraz opiera się na następujących podstawowych elementach:

Cele zgodności z przepisami

Celem zarządzania zgodnością w firmie Witzenmann jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawnych mających zastosowanie do Grupy Witzenmann na całym świecie, wewnętrznych wytycznych firmy oraz podstawowych zasad etycznych i standardów międzynarodowych.

System CMS obejmuje całą Grupę Witzenmann. Jest on dostosowany do działalności i wymagań biznesowych firmy Witzenmann i dotyczy przede wszystkim tych obszarów, które zostały zidentyfikowane jako istotne dla firmy Witzenmann w ramach analiz ryzyka. Szczególnymi punktami pracy w zakresie zgodności w firmie Witzenmann są prawa człowieka i ochrona środowiska, ochrona danych, zgodność produktów, prawo antymonopolowe, zapobieganie korupcji, zapobieganie praniu pieniędzy oraz kontrola eksportu oraz wymogi dotyczące sankcji.

Kultura i wartości zgodności

Praworządne, etyczne i uczciwe postępowanie jest podstawą działalności biznesowej firmy Witzenmann. Jest to określone w Kodeksie postępowania firmy Witzenmann.

Kierownictwo i dyrektorzy firmy Witzenmann są w pełni zaangażowani w realizację tych założeń i przekazują je swoim pracownikom („Tone from the Top/Middle”).

Pracownicy mają w każdej chwili możliwość skontaktowania się ze swoimi przełożonymi, zarządem lub specjalistą ds. zgodności w przypadku pytań dotyczących zgodności, a także wskazań dotyczących ryzyka lub nieprawidłowości. System informowania o nieprawidłowościach jest również dostępny dla wszystkich pracowników, a informatorzy podlegają szczególnej ochronie.

Organizacja zapewniająca zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami jest zadaniem kierowniczym wszystkich menedżerów w firmie. Środki organizacyjne, w szczególności zapewnienie odpowiednich i przejrzystych procesów, a także zapewnienie niezbędnych zasobów, zapewniają rozwój systemu CMS w całej Grupie Witzenmann.

Odpowiedzialność za system CMS spoczywa na dziale prawnym i zgodności z przepisami spółki Witzenmann GmbH, który składa regularne sprawozdania, a w razie potrzeby niezwłocznie bezpośrednio do właściwego Dyrektora Zarządzającego. Dział prawny i zgodności z przepisami opracowuje standardy zarządzania zgodnością w całej Grupie i doradza jednostkom biznesowym jako pierwszy punkt kontaktowy we wszystkich kwestiach związanych ze zgodnością.

Dział prawny i zgodności z przepisami jest wspierany przez ogólnoświatową sieć zgodności z przepisami Grupy Witzenmann. Każda z międzynarodowych spółek zależnych ma wyznaczoną lokalną osobę kontaktową ds. zgodności. Wspiera ona kierownictwo w przestrzeganiu zasad i wdrażaniu zarządzania zgodnością z przepisami na miejscu, w szczególności w odniesieniu do wdrażania standardów obowiązujących w całej Grupie i zgodności z obowiązującym prawem lokalnym.

Ryzyko związane ze zgodnością

Analizy ryzyka zgodności z przepisami stanowią podstawę zarządzania ryzykiem zgodności w firmie Witzenmann. W ramach regularnych analiz ryzyka braku zgodności organizacja jest systematycznie kontrolowana pod kątem ryzyka braku zgodności. Zidentyfikowane ryzyko jest rejestrowane, analizowane i oceniane.

Jeśli wymagają tego szczególne okoliczności, regularna analiza ryzyka zgodności jest uzupełniana audytami i ocenami ryzyka związanymi z wydarzeniami.

Standardy i środki zgodności z przepisami

W oparciu o zidentyfikowane ryzyko naruszenia zgodności z przepisami firma Witzenmann opracowuje i wdraża zasady oraz środki mające na celu zmniejszenie ryzyka naruszenia zgodności. Należą do nich:

 • kodeks postępowania dla pracowników firmy Witzenmann,
 • kodeks postępowania dla dostawców firmy Witzenmann,
 • wytyczne i wskazówki dotyczące konkretnych tematów,
 • instrukcje procesowe, robocze i organizacyjne,
 • kontrola partnerów biznesowych,
 • szkolenia, programy e-learningowe i warsztaty,
 • poufny i, w razie potrzeby, anonimowy system zgłaszania nieprawidłowości,
 • doradztwo w kwestiach zgodności.

Komunikacja i szkolenia w zakresie zgodności z przepisami

Firma Witzenmann informuje pracowników i partnerów biznesowych na różne sposoby o standardach zgodności z przepisami obowiązujących w firmie Witzenmann, w tym w wewnętrznych komunikatach zarządu oraz działu prawnego i zgodności z przepisami, w osobistych rozmowach, podczas odpowiadania na zapytania klientów oraz poprzez publikacje w Intranecie i Internecie.

Pracownicy firmy Witzenmann są w regularnych odstępach czasu szkoleni w zakresie tematów zgodności istotnych dla nich w każdym przypadku. W trakcie tego procesu uczą się, jak zachowywać się uczciwie i zgodnie z zasadami w codziennym życiu biznesowym. Program szkoleniowy zorientowany na popyt obejmuje zarówno szkolenia stacjonarne, jak i e-learning.

W ramach regularnie przeprowadzanych analiz ryzyka, treści dotyczące zgodności są wyjaśniane w osobistych rozmowach z osobami funkcyjnymi ze wszystkich odpowiednich działów korporacyjnych. Osoby funkcyjne mogą wymieniać zagrożenia dla zgodności w swoich obszarach i przeprowadzać rozmowy z ekspertami ds. zgodności.

Wszyscy pracownicy i organy wykonawcze firmy Witzenmann mają również możliwość uzyskania w dowolnym momencie rzetelnej porady w kwestiach zgodności z przepisami z działu prawnego i zgodności z przepisami. W razie potrzeby prowadzone są konsultacje z wyspecjalizowanymi doradcami prawnymi.

Monitorowanie i usprawnianie

Firma Witzenmann nieustannie weryfikuje system CMS pod kątem jego skuteczności i adekwatności, a także pod kątem konieczności wprowadzenia zmian. W przypadku pojawienia się nowych wymogów prawnych, zmiany ryzyka lub dodania nowych zagrożeń, system jest dostosowywany do nowych okoliczności. W tym celu opracowywane są, a następnie wdrażane, katalogi środków i procesów.

Wyniki analiz ryzyka zgodności, audytów, sugestie pracowników i kierowników oraz, w stosownych przypadkach, informacje z systemu zgłaszania nieprawidłowości są wykorzystywane do ciągłego rozwoju i usprawniania systemu.

Compliance

Polityka compliance jest ważnym elementem mającym wpływ na kształtowanie naszej działalności.

Kodeks postępowania Witzenmann pod nazwą „Polityka compliance” opisuje istotne obszary działania i obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione w Grupie Witzenmann.

Zapisy polityki compliance podkreślają socjalną i społeczną odpowiedzialność Grupy Witzenmann, zgodne z prawem postępowanie oraz obowiązującą uczciwość i prawość w relacjach ze współpracownikami oraz w stosunku do klientów, dostawców i innych partnerów handlowych, jak też wobec konkurencji.

Download Dyrektywa Compliance
Code of Conduct for Suppliers Version 01/2021

Firma Witzenmann dąży do ekologicznego i odpowiedzialnego społecznie prowadzenia działalności. Oczekujemy tego samego od wszystkich naszych dostawców. Chcemy, aby również nasi pracownicy przestrzegali zasad ekologicznego, społecznego i etycznego postępowania, i pragniemy zintegrować je z naszą kulturą przedsiębiorstwa. Ponadto zobowiązujemy się do ciągłej optymalizacji naszej działalności i produktów (bądź usług) w duchu zrównoważonego rozwoju i oczekujemy, że nasi dostawcy również będą się do tego przyczyniali.

Pobierz „Kodeks postępowania dla dostawców”

PYTANIA

Nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego:

Torsten Hotop
E-Mail: