Kontakt Do pobrania
WI-CZ Subsidiary Header

Warunki korzystania

Kontakt

Warunki korzystania

Warunki korzystania z oprogramowania Flexperte firmy Witzenmann

1. Prawa autorskie oraz wszelkie aktualne oraz przyszłe prawa własności przemysłowej wiążące się z oprogramowaniem lub jego techniczną zawartością są wyłączną własnością spółki Witzenmann GmbH.
Użytkownikowi przekazuje się oprogramowanie do niewyłącznego, ograniczonego w czasie korzystania. Niedozwolone jest kopiowanie oprogramowania poza ramami prawnymi określonymi w § 69 niemieckiej ustawy o prawach autorskich (z wyłączeniem tworzenia kopii zapasowej), dokonywanie w nim zmian, dekompilacji, dezasemblacji, tworzenia dzieł pochodnych na podstawie rozkodowania oprogramowania, wyodrębniania części lub wprowadzania zmian w jakikolwiek inny sposób. Udostępnianie osobom trzecim jest możliwe tylko w przypadku rezygnacji z użytkowania programu do własnych potrzeb.
Wynajem, sprzedaż lub inna forma udostępnienia oprogramowania osobom trzecim bez wyraźnej zgody Witzenmann GmbH jest niedozwolona.

2. Informacje i rysunki wchodzące w skład oprogramowania służą wyłącznie opisowi odnośnych produktów i wraz ze zmianami przedstawionych tam produktów lub ich dokumentacji technicznej, a najpóźniej w momencie wydania nowej wersji oprogramowania, tracą ważność.
Wszelkie dane stanowiące część oprogramowania (informacje oraz rysunki) nie mogą być wykorzystywane przez użytkownika do prac projektowych, ani i nie mogą być wykorzystywane do komponentów takiego samego lub podobnego typu wyprodukowanych przez innego producenta.
Zostały zastosowane wszelkie możliwe środki w celu zagwarantowania kompatybilności oprogramowania z wymienionymi przez nas wymaganiami systemowymi. Oprogramowanie zostało utworzone za pomocą aktualnego wówczas programu antywirusowego.

3. Z tego względu spółka Witzenmann GmbH nie gwarantuje, ani nie odpowiada, że oprogramowanie lub podane informacje techniczne nadają się do wszystkich zastosowań przewidzianych przez użytkownika lub że w każdym przypadku i w każdym zakresie będzie działań prawidłowo ani nie będzie zawierało wirusów niemożliwych do wykrycia przed kolejną aktualizacją oprogramowania antywirusowego. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenie odszkodowania za wszelkiego rodzaju szkody, a w szczególności w przypadku utraty danych lub innych szkód niebezpośrednich, jest wykluczone, chyba że spółka Witzenmann GmbH, jej kierownictwo lub pomocnik wykonujący zobowiązania doprowadził do nich umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania lub gdy do odpowiedzialności za produkt zobowiązuje ustawa o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

4. W przypadku nieważności prawnej pojedynczych punktów pozostałe części warunków użytkowania pozostają wiążące.
Prawo użytkowania wygasa, gdy użytkownik nie spełnia określonych tutaj warunków użytkowania lub nie wyraża na nie zgody. W przypadku zakończenia użytkowania użytkownik jest zobowiązany do usunięcia lub zniszczenia oprogramowania względnie wszystkich kopii zapasowych oprogramowania.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone spółce Witzenmann GmbH na skutek naruszenia niniejszych warunków użytkowania.
Na podstawie niniejszych warunków użytkowania wszelkie stosunki prawne między spółką Witzenmann GmbH a użytkownikiem reguluje wyłącznie właściwe dla stosunków prawnych między stronami krajowymi prawo Republiki Federalnej Niemiec.

© Witzenmann GmbH 2013